INSTITUTO IBEROCHINO ®

XI ZHONG XUEYUAN

Enseñanza de Idioma Chino

Tabla Fonética que contiene Todos los Sonidos del Chino Mandarín escritos en PINYIN

Tabla cruzada de Sonidos Iniciales y Finales con las Sílabas Pinyin correspondientes

Selecciona una sílaba y haz Click en los números para oirla en los 4 tonos

Sílaba Pinyin : jin Selecciona escuchar tono :--> :1 2 3 4

a o e ai ei ao ou an en ang eng i ia ie iao iu ian in iang ing u ua uo uai ui uan un uang ueng ong iong ü üe ün üan
a e
er
ai ei ao ou an en ang yi ya ye yao you yan yin yang ying wu wa wo wai wei wan wen wang weng yong yu yue yun yuan
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing bu
p pa po pai pei pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping pu
m ma mo me mai mei mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming mu
f fa fo fei fou fan fen fang feng fu
d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding du duo dui duan dun dong
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting tu tuo tui tuan tun tong
n na ne nai nei nao nou nan nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nu nuo nuan nong nüe
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lie liao liu lian lin liang ling lu luo luan lun long lüe
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gu gua guo guai gui guan gun guang gong
k ka ke kai kao kou kan ken kang keng ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang kong
h ha he hai hei hao hou han hen hang heng hu hua huo huai hui huan hun huang hong
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong ju jue jun juan
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong qu que qun quan
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong xu xue xun xuan
zh zha zhe zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhi zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang zhong
ch cha che chai chao chou chan chen chang cheng chi chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang chong
sh sha she shai shei shao shou shan shen shang sheng shi shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang shong
r re rao rou ran ren rang reng ri ru ruo rui ruan run rong
z za ze zai zei zao zou zan zen zang zeng zi zu zuo zui zuan zun zong
c ca ce cai cao cou can cen cang ceng ci cu cuo cui cuan cun cong
s sa se sai sei sao sou san sen sang seng si su suo sui suan sun song

©2003-2017 - Instituto Iberochino,S.L. Cif.:B85244473
Oficinas Centrales : Paseo de la Habana n. 9 - 11 (Edif. Unicentro) - Madrid 28036 - Tel.: (+34) 912986203 - e-mail: info@iberochino.com - www.iberochino.com
西中学院版权所有 - Política de Cookies